Data collation...

Add NO.:74 Yanjiang East Road,Kaiping,Guangdong, P.R.China
Fax:(0750)2288363/2277089
E-mail:jcyx@gd-jiancheng.com  Or gdkp@kppcsem.com
Contact Person: Mr. zh

Guangdong Jiancheng Mechanical Equipment Co., Ltd.

Guangdong Jiancheng Mechanical Equipment Co., Ltd.

Guangdong Jiancheng Mechanical Equipment Co., Ltd.

Guangdong Jiancheng Mechanical Equipment Co., Ltd. Guangdong Jiancheng Mechanical Equipment Co., Ltd. Guangdong Jiancheng Mechanical Equipment Co., Ltd. Guangdong Jiancheng Mechanical Equipment Co., Ltd.